شنبه 26 خرداد ماه 1403
   

                

  تماس با ما

آدرس: نائین - خ شهید رجائی - مدیریت جهاد کشاورزی

مدیر : آقای مهندس حسن رستمی استبرق  

تلفن تماس: 03146253050

                           تلفن تماس: 03146253531                            

شماره فکس:03146253051 

آدرس پست الکترونیک مدیریت

m.naein@agri-es.ir